Korzystaj z lokalnych ekologicznych produktów!
Koszyk 0 items - 0,00zł 0
Korzystaj z lokalnych ekologicznych produktów!
Zakupy 0 items - 0,00zł 0
1. Definicje

Eko-Wyspa – EKO-WYSPA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. HIERONIMA DERDOWSKIEGO 8, 71-178 SZCZECIN

NIP: 8522655342 Dane kontaktowe: adres e-mail: e-mail: bok@eko-wyspa.pl ; tel: (+48) 661 114 344

 

Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny www.eko-wyspa.pl

Regulamin szczegółowy danej usługi – odrębny regulamin usługi, jaka jest lub będzie świadczona za pośrednictwem Witryny przez Eko-Wyspę albo osobę trzecią

Witryna – serwis dostępny pod adresem www.eko-wyspa.pl

Gość – osoba korzystająca z Witryny bez dokonania Rejestracji

Użytkownik – osoba fizyczna będąca odbiorcą Usługi, która dokonała rejestracji Konta, przy czym warunkiem rejestracji Konta jest ukończenie 13 roku życia (w przypadku nieukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora)

Login – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) oraz Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się w Witrynie

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.)

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny.

Witryna służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Eko-Wyspy oraz do obsługi prowadzonej przez Eko-Wyspę sprzedaży produktów, Witryna służy też do informowania o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Eko-Wyspę lub przez partnerów Eko-Wyspy, do składania i ewidencjonowania zamówień na produkty z oferty podmiotów dla których Eko-Wyspa świadczy usługi marketplace, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących produktów dostępnych w ofercie Eko-Wyspy, dostawców Eko-Wyspy lub innych związanych z działalnością Eko-Wyspy. Niniejszy Regulamin reguluje warunki rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika na Witrynie, inne usługi mogą uregulowane w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

2.2 Korzystanie z Witryny

jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

  • posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Witryny,
  • dostępu do sieci Internet,
  • posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.
2.3 W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego

niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.

2.4 Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

a także dokonywania bez zgody Eko-Wyspy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

2.5 Goście i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu

w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Eko-Wyspa prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Eko-Wyspa prosi o niekorzystanie z Witryny.

2.7 Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego,

usługi dostępne poprzez Witrynę świadczy Eko-Wyspa. Za pośrednictwem Witryny mogą być również dostępne usługi zewnętrzne, które funkcjonować będą w oparciu o zasady określone przez osoby trzecie, świadczące te usługi.

2.8 Korzystanie z Witryny oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie

oraz akceptację Polityki prywatności, przy czym warunki korzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem Witryny może wymagać akceptacji Regulaminów szczegółowych danej usług.

2.9 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu

oraz Regulaminów szczegółowych danej usługi, w przypadku jeżeli korzysta z usług objętych takimi regulaminami.

2.10 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie

szczegółowym danej usługi świadczonej przez Eko-Wyspę stosuje się postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Regulaminem szczegółowym danej usługi zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi.

2.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług

oferowanych za pośrednictwem Witryny dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Witryny.

2.12 Usługodawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Witryny

we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

2.13 Eko-Wyspa świadczy za pośrednictwem Witryny usługi niewymagające Rejestracji,

w szczególności informacyjne, w zakresie oferty Eko-Wyspy oraz inne usługi opisane na Witrynie i określone w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

2.14 Eko-Wyspa świadczy za pośrednictwem Witryny usługi wymagające Rejestracji,

w tym w szczególności możliwość tworzenia listy zakupów, dokonywania zakupów u partnerów, dla których Eko-Wyspa świadczy usługi marketplace.

2.15 Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług za pośrednictwem Witryny

przez inne podmioty niż Eko-Wyspa, które to podmioty ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści Regulaminu szczegółowego danej usługi.

2.16 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług,
w szczególności prawa autorskie, nazwa Witryny (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnejthly.
3. Zakres i warunki korzystania z Witryny
3.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Eko-Wyspą

zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania Eko-Wyspie przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji Konta (Rejestracja). Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi stanowią inaczej.

3.2 Korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Witryny może być odpłatne.

Informacja w zakresie odpłatności za korzystanie z usług zamieszczona zostanie w ramach odpowiednich zasobów Witryny oraz w treści Regulaminu szczegółowego danej usługi.

3.3 Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta.

Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Eko-Wyspy (e-mail: bok@eko-wyspa.pl  ; tel: (+48) 661 114 344 ). W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień. Konto zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

3.4 W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika,

umowa może zostać rozwiązana przez Eko-Wyspę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3.5 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Eko-Wyspy,

Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta na witrynie, bez uprzedniej zgody Eko-Wyspy.

3.6 Eko-Wyspa zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi,

stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

3.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi,

na rzecz którego świadczy usługę, na jego Konto w Witrynie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Witryny, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Rejestracja Konta
4.1 W trakcie rejestracji Konta Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
  • potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,
  • podanie danych wymaganych do rejestracji, w tym w szczególności Loginu i Hasła, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym oraz z zastrzeżeniem że Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
  • możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu w formie tzw. checkboxa,
  • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.
4.2 W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego Użytkownika z opcji „Zapamiętaj mnie”

dostęp do Konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał Użytkownik w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się w Witrynie przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Użytkownika.

4.3 Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail

podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji. Na adres e-mail mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Witryny, niestanowiące informacji handlowej.

4.4 W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usług wymagających rejestracji na Witrynie, Użytkownik zobowiązany jest do:
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
  • aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,
  • zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
4.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych,

jak również za wybór Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.

5. Zasady korzystania z Witryny
5.1 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Witryny

w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz odpowiednich do wykorzystywanych usług Regulaminów szczegółowych danej usługi, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Usługobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania Witryny do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.2 Konta nieużytkowane przez okres dłuższy

niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Eko-Wyspę  bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

5.3 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Eko-Wyspę,

o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.

6. Reklamacje
6.1 Eko-Wyspa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny i usług,

w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Gości i Użytkowników.

6.2 W trakcie korzystania z usług,

Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła.

6.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny lub usług,

a także reklamacje Gość lub Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail sklep@eko-wyspa.pl z tytułem wiadomości „Reklamacja”.

6.4 Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji do Eko-Wyspy.
6.5 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.
7. Prawo właściwe i spory
7.1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Eko-Wyspą,

której przedmiotem są usługi świadczone przez Eko-Wyspę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Eko-Wyspę za pośrednictwem witryny będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7.2 Gość jak i Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania

z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7.3 Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania

z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
8.1 Eko-Wyspie przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi

w Witrynie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

8.2 Eko-Wyspa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

w dowolnym czasie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Witryny.

8.3 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Witrynie,

licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Eko-Wyspę na adres e-mail bok@eko-wyspa.pl

8.4 Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Witryny.
8.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020r.